Natalia Kleymyonova, Daniil Orlov, Swan Lake Act 3